Skip links

Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Ameliyat: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Ameliyat: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

ÖZET:

“Magenstrasse” ve Mill (M&M) prosedürlerini takiben, sleeve gastrektomi (tüp mide) laparoskopik bariatrik cerrahinin spektrumuna girmiştir. Bu prosedürün ilk kullanımı, süper morbid obez hastalarda (BMI değeri 60 kg/m2’nin üstünde) % 6’ya varan mortalite oranları ile uygulanan laparoskopik biliopankreatik diversiyon-duodenal switch ameliyatlarının bir bileşeni olarak olmuştur. Daha sonra tek başına bir bariatrik operasyon olarak veya süper-süper obez hastalarda Roux-en-Y gastrik bypass öncesi ilk basamak olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Obezite cerrahisi seçeneklerine nispeten yeni eklenen bir prosedür olarak, tekniğin standardizasyonu tam oturmamıştır ve farklı yayınlarda sonuçlar arasında farklılıklar görülmektedir.  2006-2008 yılları arasında laparoskopik sleeve gastrektomi ve onunla ilişkili konular hakkında yayınlanan 15 güncel yayın, bariatrik cerrahi alanına  yeni adapte edilen bu tekniğin değerlendirilmesi için analiz edilmiştir.

Cerrahi teknik hala ameliyat aşamaları, kullanılan stapler tipi, buji çapı, küçük kurvaturda bırakılan poş hacmi ve stapler hattına takviye sütürü konulması gibi konularda gerçek anlamda standardize edilmemiştir. İncelenen 15 çalışma 707 hastayı içermektedir ve endikasyonlar ağır yandaş hastalık olsun olmasın, morbid obezitenin tüm derecelerini içermektedir.  Ortalama EWL (aşırı kilonun kaybı) 14 aylık takipte ortalama % 40 civarındadır. Tıbbi komorbiditeler vakaların büyük bölümünde anlamlı düzelme ile tam şifa arasında gelişme göstermiştir.

Toplam major komplikasyon oranı % 0.14 olup, bunlar başlıca mide stapler hattından sızıntı, poş stenozu ve böbrek yetmezliğidir. GERD (gastroözofageal reflü hastalığı) laparoskopik sleeve gastrektomiden sonra sık görülen bir sekeldir ancak pek çok vakada kendiliğinden düzelmektedir. Kısa süreli sonuçlar cesaret vericidir, ancak bu nispeten yeni tanımlanmış tekniğin bariatrik cerrahi alanında hakkettiği yeri alması için uzun vadeli sonuçlar beklenmelidir.

Anahtar Sözcükler: Laparoskopik sleeve gastrektomi, bariatrik cerrahi, gastrik sleeve

GİRİŞ:

2006 yılında dünya genelinde aşırı kilolu ve obez insanların sayısı beslenme güçlüğü çekenleri geçmiştir. Bariatrik cerrahi, yani kilo verdirme ameliyatları ağır obezitesi olan hastalar için mevcut tek tedavidir. Günümüzdeki cerrahi teknikler kabaca kısıtlayıcı prosedürler, malabsorbtif (emilim azaltıcı) prosedürler ve kombine olanlar olarak üçe ayrılabilir. Sleeve gastrektomi laparoskopik bariatrik cerrahi operasyonlar arasına Magenstrasse ve Mill (M&M) tekniğinden sonra girmiştir.

Gagner ve arkadaşları, BMI değeri 60 kg/m2 ve üzerinde olan süper obez hastalarda % 6 civarında olan yüksek mortalite oranlarından kaçınmak için, laparoskopik biliopankreatik diversiyon-duodenal switch (LBPD_DS) prosedüründen önce bir ilk basamak olarak laparoskopik sleeve gastrektomi uyguladıkları vakaların erken sonuçlarını yayınlamışlardır.

Günümüzde laparoskopik sleeve gastrektomi tek başına bir bariatrik operasyon olarak veya süper-süper obez hastalarda Roux-en-Y gastrik bypass (RYGBP) veya DPB-DS öncesi bir ilk basamak ameliyat olarak kullanılmaktadır. Son birkaç yılda laparoskopik sleeve gastrektomiyi tek bariatrik operasyon olarak sunan cerrahların sayısı giderek artmaktadır.

Henüz kısa ömürlü bir bariatrik cerrahi tekniği olarak birçok konu henüz üniversal olarak standardize edilmemiştir ve tartışmalı pek çok konu vardır. Bu tartışmalar tekniğin adlandırılmasından başlamaktadır. Bu ameliyat sleeve gastrektomi, vertikal gastrektomi, vertikal sleeve gastrektomi, büyük kurvatur gastrektomisi, pariethal gastrektomi veya vertikal gastroplasti gibi isimlerle anılmaktadır.

Bu yöntemin tek basamaklı bir bariatrik cerrahi operasyon olarak mı, yoksa daha komplike ameliyatların ilk basamağı olarak mı kullanılması gerektiği de hala tartışılmaktadır. Eğer ilk basamak olarak kullanılacaksa, çok daha düşük riskli olan mide balonuna üstünlüğü var mıdır? Pylordan sonra ne kadar mesafe korunmalıdır veya korunmalı mıdır? Kullanılacak gastrik bujinin çapı ve dolayısıyla bırakılacak mide ne kadar olmalıdır? Oluşturulacak midenin hacmi obezitenin ağırlığına göre değiştirilmeli midir? Stapler hattının güçlendirilmesi gerekir mi ve bu nasıl yapılmalıdır? Bu ve bunun gibi konular üzerinde bir uzlaşma henüz sağlanmamıştır.

Operasyon Tekniği:

Pek çok diğer bariatrik cerrahi operasyonu gibi, laparoskopik sleeve gastrektominin de çeşitli varyasyonları vardır. Bu varyasyonların bazıları buji boyutu (kalan mide poşunu belirler) yanısıra Endo GIA staplerle midenin bölünmesine nereden başlanacağı gibi teknik ayrıntılardır. Pek çok cerrah, kasılma ve boşalma etkisi için, ayrıca daha kalın duvarlı olan bu  bölgeden kaçakları önlemek için antrumun çoğunu bırakırlar. Cerrahların bir kısmı uzun stapler hattını ekstra dikişlerle desteklerken, bazıları Tisseel doku yapıştırıcı gibi aparatlar kullanır, bazıları ise hiçbir şey eklemez. Kullanılan staplerlerin bazı greft materyalleri ile ekstra güçlendirilmiş olanlarını tercih edenler de vardır.

Sleeve gastrektomide cerrah hastanın bacaklarının arasından çalışır, 5 veya 6 trokar kullanılır. İlk trokar için genellikle açık teknik tercih edilir. Batın 15 mmHg karbondioksidle şişirilerek pneumoperitoneum sağlanır. Daha sonra ikisi sağdan, biri soldan, biri de orta hattan trokarlar yerleştirilir. Sağ kaburga kavsi altındaki trokar karaciğer ekartörü için kullanılır. Kamera xiphoid çıkıntı ile göbek arasından biraz yukarıya yerleştirilmelidir. Midenin önceden nazogastrik sonda ile boşaltılması tercih edilir.

Bazı cerrahlar laparoskopik sleeve gastrektomiye lesser sac tarafından gastrokolik ligamanı açarak, bujinin etrafından ilk vertikal stapleri koyarak keserler. Gagner ilk olarak epiploik damar ağı boyunca zaten çıkarılacak olan mide duvarına yakın şekilde büyük kurvaturu mobilize ederek başlar. Hasta hafif ters Trendelenburg pozisyonundadır. (Masanın ayak tarafı aşağıda..) Mide arka duvarı gözlenerek pankreasla arasındaki ince yapışıklıklar ayrılır. Lesser sac harmonik makas, Ligasure veya hook koter kullanılarak tamamen serbestleştirilir. Gastroözofageal bileşkenin sol tarafı daha sonra stapler hattında sorun yaratmaması için yağlardan temizlenir. Sol diafragma krusu tam olarak gözlenmelidir.

Cerrahların çoğunluğu disseksiyona pylorun 5-10 cm gerisinden başlar. Fakat Avrupalı bazı cerrahlar pylora daha yakın disseksiyona başlarlar. Eğer disseksiyon pylora çok yakın başlarsa antrum doğru şekilde boşalamayacaktır ve pompa mekanizması bozulduğu için ameliyat sonrası mide bulantısı olabilir. Lineer Endo GIA stapler genellikle sağ trokardan sol omuza yönelerek girilir.  Küçük kurvatur boyunca, yaklaşık 3 cm genişliğinde, 1cm yağ yastıkçığı bırakacak şekilde stapler ateşlenir. Bu sayede midenin küçük kurvaturunun yeterli beslenmesi sağlanır. Gagner mideti transekte etmeye pylorun 6 cm proksimalinden başlar. Ardından anestezi uzmanı eğer sleeve gastrektomi tek obezite cerrahisi metodu olacaksa 36-40 Fr bujiyi pylora doğru ilerletir. Eğer duodenal switch öncesi ilk basamak olacaksa 60 F buji kullanılır. Kueper ve arkadaşları 34 F buji kullanılmasının 100 ml lik standart bir poş oluşturacağını söylemektedir.

Sleeve crow’s foot denilen sinir ağının alt ucundan başlar. Prosedür tüm mideyi bölmek için 5-6 adet linear kesici stapler (60 cm uzunluk, 4.8 mm stapler yüksekliği ve yeşil kartuş) kullanılarak tamamlanır. Tekrar kilo alınmasından kaçınmak için tüm fundusun çıkarılması önemlidir. Ön ve arka vagus sinirleri normal mide boşalmasını korumak için korunmalıdır.

Kesilen mide büyük kurvaturu bir endo bag içine alınarak, 2 parmak çapına genişletilen epigastrik veya sağ paramedyan trokar yerinden çıkarılır. Tipik doku örneği üstte fundusun olduğu bir virgül şeklindedir.  Çoğu cerrah kanama ve sızıntıları engellemek için stapler hattına tek tek veya devamlı sütürler koyarlar. Gagner ve Gumbs bujiyi çıkardıktan sonra her stapler birleşim noktasını emilebilir monoflaman, yaklaşık 7-8 adet sütürle desteklerler. Assalia ve arkadaşları 2007’de stapler hattını sığır perikardı ile destekleyerek kaçak ve stapler hattı ayrışmasını minimale indirmeyi amaçlayan deneysel bir çalışma yapmışlardır.

18 F Argyle tüpü ile sulandırılmış metilen mavisi veya prepylorik sahadan bası yapılarak serum içerisinde endoskop yardımıyla hava verilmesi ile intraoperatif test yapılması tamamlayıcı bir aşamadır. Ameliyattan sonraki ikinci gün Gastrografin içirilerek film çekilmesi bazı cerrahlarca önerilirken, diğerleri eğer problem varsa önermektedir. Ameliyat sonrası ilk gün sıvı diyete geçilebilmektedir.

KİLO KAYBI:

“Kalıcı” kilo kaybı bariatrik cerrahi ameliyatlarının en önemli kazanımıdır. Kilo verdirmek için uygulanan tekniklerin ölçümlenmesini, başarı veya başarısızlığını ölçümleyen bir parametredir. Tedavinin başarısı aşırı kilonun % 50’den fazlasının ameliyattan sonra kaybedilmesi olarak saptanabilir.

Tablo 1: Yayınlanan serilerde laparoskopik sleeve gastrektominin sonuçları:

s Araştırmacı Hasta Sayısı Ortalama

Preop. BMI

Buji Çapı

(Fr.)

Takip Süresi

(Aylar)

% Kilo

Kaybı

1 Weimer, ve ark

(2007)

A=25 61.6 ? 60 12. ay % 62

C>B>Aanlamlı fark (+)

B=32 60.8 44 60
C=63 60.3 32 60
2 Strekas

(2008)

93 46.86±

6.48

36 12.51±4.15 58.32±

16.54%,

3 Dapri ve ark

(2007)

A=20 42.5 34 12 48.3%
B=20 47 34 12 49.5%
4 Lee ve ark

(2007)

216 49±11 32
5 Melissas, ve ark

(2007)

23 47.2±4.8 34 12 33.1%
6 Hamoui1 118 55 24 47.3%
7 Langer, ve ark

(2006) (sleeve

dilatasyon)

23 48.5 ± 6.9 48 12 56%
8 Quesada

(2008)

15 54 38 6 44%
9 Baltasar

(2006) (re-sleeve)

2 46, 42
10 Cottam ve ark

2006) (ilk bs, yüksek risk)

126 65.3±0.8 48 12 46%
11 Vidal ve ark

(2007)

( LSG’nin DM’e

etkisi)

35 48 NR
12 Silecchia, ve ark(2006) 41;superobez

≥2 major

komorbidite

57.3±6.5 48 22.2± 7.1 NR
13 DePaula; ve ark(2008)( BMI≤35 hastalarda LSG’nin DM üzerine etkileri 39 23.4 to 34.9 NR 7 22%
14 Madhala, ve ark(2008)(teknik) 25 44 ± 2 50 4 22.7%
15 Till, ve ark

(2008)

(morbid obez çocuklarda LSG)

4 (≤14.5 ys.) 48.4 40 12 23%
tota

l

707 ORT=57.7

6

ORT=43.7Fr

.

Ort=14.5 ay Ort=

40%

Tablo 2: Yayınlanan serilerde laparoskopik sleeve gastrektominin temel komplikasyonları :

s Araştırmacı Hasta Sayısı Ana Komplikasyonlar Öneriler
1 Weimer

(2007)

120 Reflü belirtileri,

Ağır özofajit

2 Strekas

(2008

93 4 vakada gastrik kaçak,

3 vaka konservatif tedavi

BMI değeri 40–50 kg/marasında olan, orta düzey morbid obez hastalar için daha uygun
3 Dapri ve ark

(2007)

20+20 İlk grupta 1 kaçak

2. grupta geç darlık

Mideyi daha iyi serbestleştirip sonra kesin
4 Lee ve ark

(2007)

23 2 kaçak BMI< 50 KG/M2 gruba önerilmeli
5 Melissas ve ark(2007) 23 8 GERD; sadece biri kronikleşmiş Kısıtlayıcı terimi LSG için uygun olmayabilir
6 Hamoui, ve ark (2006) 118 Gastrik kaçağa bağlı bir ölüm 118 süperobez hastadan sadece 6 sı 2. Aşamada duodenal switch talep etmiş
7 Langer, ve ark(2006) 23 Bir ağır reflü

Bir böbrek yetmezliği

Sleeve dilatasyonu illa tekrar kilo alımına yol açmaz
8 Quesada

(2008)

15 LSG yapışıklıkların varlığında en iyi seçenektir.
9 Baltasar

(2006)

2 Re-LSG minimal komplikasyonla gerçekleştirilebilir.
10 Cottam

ve ark (2006)(ilk bsm, yüksekrisk)

126

(+9.3komorbiditelerher birinde;ortalama)

Sadece 36 hst. (39%)

İkinci basamak gerekmiş. LSG ağır yandaş hastalıkları olanlarda iyi bir başlangıçtır

11 Vidal ve ark

(2007)

(LSG’nin DM’e etkisi)

35 DM LSG’den 4 ay sonra % 51.3 düzelir.
12 Silecchia, ve ark (2006) 41

Superobez

≥2 majorkomorbidite

1 kaçak,1 kanama, 1

Geçici böbrek yetmzl

12 ay sonra, hastaların  %57.8’i yandaş hast.Tümünden kurtulmuş
13 DePaula; ve ark(2008) 39 2 kaçak,

2 böbrek yetmezliği

7 ay sonra DM’de % 5O düzelme
14 Madhala,et

al21 (2007)

25
15 Till, ve ark(2008) Mrbid obez çocuklardaLSG 4 (≤14.5 y.) Komorbiditeler

Anlamlı olarak düzelmiştir.

TOTAL 707 11 gastrik kaçak, 1 ölüm, 4 böbrek yetm,1

stenoz,=17; 2.4%

707 morbid obez hastada laparoskopik sleeve gastrektomiden sonra 14 aylık takipte ortalama aşırı kilonun kaybı % 40 olmuştur.

Yandaş hastalıklar üzerine etkiler:

Laparoskopik sleeve gastrektomi birden çok ağır yandaş hastalığı olan süper obez hastalarda uygulanmıştır ve bunların en az % 50’si bu hastalıklarda, özellikle Diabette anlamlı düzelmeler sağlamıştır. 3 çalışmada hastaların % 50-58’si şeker hastalığından tamamen kurtulmuştur.

Komplikasyonlar:

İncelenen 707 hastalık serilerde, toplam 17 major komplikasyon görülmüştür. Oran % 2.4’tür. Bu sonuçta hasta populasyonunun heterojenitesi ve yüksek riskli, birden çok ağır yandaş hastalığı olan hastaların varlığı dikkate alınmalıdır. 11 gastrik sızıntıda 1 ölüm, 4 böbrek yetmezliği ve 1 darlık bildirilmiştir. GERD çok sık olarak görülmektedir, fakat vakaların çoğu koruyucu tedavi ile hızla düzelmektedir. Dikiş hattından kanama nadir olarak bildirilmiştir ve koruyucu tedavilerle çoğu hastada sorun olmamıştır.

Süper-süper obez hastalarda ilk basamak olarak laparoskopik sleeve gastrektomi:

İki çalışmada LSG planlı iki basamaklı bir tedavinin ilk basamağı olarak kullanılmıştır. Çünkü nihai teknik hastanın kötü genel durumu yüzünden ciddi riskler içermektedir. LSG takip sürecinde araştırmacılar ikinci basamak tedavinin 12 çalışmada sadece % 5, 16 çalışmada ise % 39 oranında gerektiğini saptamışlardır.

Re-sleeve gastrektomi:

Baltasar uzun vadeli kilo kaybında başarısız olan iki hastasında ikinci sleeve operasyonunun kolayca gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir.

Morbid obez çocuklarda LSG :

Till ve arkadaşları çoklu yandaş hastalıkları olan 4 morbid obez hastada LSG uygulamıştır. Yandaş hastalıklarında ciddi düzelmeler ve 12 aylık takipte % 23 kilo kaybı izlenmiştir.

Tartışma:

Tüm dünya nüfusu giderek artan obezite tehditi altındadır. Obezite ve onunla ilişkili yandaş hastalıklar tüm dünyada yılda 2.5 milyon ölümden sorumludur. Bariatrik cerrahi ağır obeziteden muzdarip hastalar için tek mevcut tedavidir. Cerrahlar bu hastaların tedavisi için daha güvenli metodlar geliştirmek amacıyla sürekli araştırmaktadır. Eğer daha az invaziv prosedürler iki basamaklı cerrahi metodların ilk parçası olarak uygulanabilirse, komplikasyonlar ve ölüm oranları minimumda tutulabilir. Saf mide kısıtlayıcı prosedürler morbid obesitenin tedavisinde en az invaziv girişimlerdir. Laparoskopik sleeve gastrektomi prosedürleri iki mekanizma ile etkili olmaktadır. 1-Marceau tarafından tanımlandığı gibi erken doyma 2-Ghrelin seviyelerinin azalması

Başlarda LSG süperobez hastalarda daha komplike, fakat çok etkili biliopankreatik diversiyon-duodenal switch ameliyatlarında komplikasyon oranlarını en aza indirmek için deneme amacıyla kullanılmıştır. Bu prosedürden edinilen tecrübelerle pek çok cerrah sleeve gastrektomiyi morbid obezite tedavisinde tek basamaklı cerrahi prosedür olarak da kullanmaya başlamıştır. Yabancı cisim yerleştirilmemesi, gastrik boşalımın korunması ve besin yetmezliklerinin düşük oranda görülmesi hastaların sleeve gastrektomiye mükemmel uyum sağlamalarına yol açmıştır.

Sleeve gastrektomi aslında M&M prosedürünün bir modifikasyonudur ve laparoskopi çağında popülerlik kazanmıştır. Çünkü minimal invaziv tekniklerle sleeve gastrektomi gerçekleştirilmesi ve M&M prosedüründen gelen deneyimler birleşince optimal gastrik sleeve oluşturulmasına çok yardımcı olmuştur. Araştırmalarda, günümüzde küçük kurvaturda gastrik tüp oluşturulurken kullanılan ortalama buji boyutunun 43.7 Fr olduğu saptanmıştır. Bu relatif olarak küçük buji çapı ve cerrahların artan tecrübesi, günümüzde minimal komplikasyon oranları ile sağlanan iyi sonuçları açıklamaktadır.

Sleeve gastrektomi 14 aylık izlemlerde ortalama % 40 aşırı kilonun kaybına yol açmıştır. Bununla birlikte, Gumbs ve arkadaşlarının dikkat çektiği gibi, gastrik dilatasyonun zaman geçtikçe etkilerini görmek için daha uzun süreli çalışmalar gerekmektedir.

Resleeve gastrektomi düşük komplikasyon oranları ile güvenli bir prosedür olarak görünmektedir. Baltasar ve Bernate’ye göre LSG aynı zamanda yetersiz kilo kaybı, band erozyonu veya kötü yaşam kalitesi gibi nedenlerle komplikasyonlu gastrik band hastalarında da iyi bir seçenektir.

LSG’deki uzun stapler hattı kanama ve kaçağa zemin hazırlamaktadır, bu nedenle günümüz literatüründe stapler hattının güçlendirilmesi standart yaklaşımdır. Bu manevra genellikle devamlı veya tek tek dikişlerle yapılmaktadır. Günümüzde bazı doku yapıştırıcılar ve sığır perikardiyumu gibi maddelerle etkili ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır.   Tıbbi komorbiditelerde şifa, veya en azından düzelme hemen tüm çalışmalarda kanıtlanmıştır. 707 hastada 16 major komplikasyonla % 0.14 komplikasyon oranı bu tekniğin yüksek risk kategorisindeki hastalarda da güvenli bir metod olduğunu kanıtlamaktadır.

Sonuç:

Laparoskopik sleeve gastrektominin erken sonuçları çok cesaret vericidir. Ancak uzun vadeli sonuçları etkinlik ve güvenlik açısından henüz netleşmemiştir. Bariatrik cerrahi alanında uzmanların toplandığı uluslararası konsensus oturumları LSG’nin pek çok belirsiz noktalarının netleştirilmesi ve standardize edilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yasal Uyarı: Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz!

Kaynaklar:

1. Mendez MA, Monteiro CA, Popkin BM. Overweight exceeds underweight among women in most developedcountries. Am J Clin Nutr 2005; 81: 714-21?

2. Olshansky JF, Passeiro DJ, Hershow RCet al. A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st century.N Engl J Med 2005; 352: 1 1135-7.

3. Weiner RA; Weiner S; Pomhoff I, et al: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy – Influence of Sleeve Size and Resected Gastric Volume.Obesity Surgery 2007, 17: 1297-1305

4. Johnston D, Dachtler J, Sue-Ling HM et al. The Magenstrasse and Mill operation for morbid obesity. Obes Surg2003; 13: 10-6.

5. Gagner M, Rogula T. Laparoscopic reoperative sleeve gastrectomy for poor weight loss after biliopancreaticdiversion with duodenal switch. Obes Surg. 2003; 21:1810–6.

6. Chu CA, Gagner M, Quinn T et al. Two-stage laparoscopic biliopancreatic diversion with duodenal switch: analternative approach to super-super morbid obesity. Surg Endosc 2003; 16: S069 (abst).

7. Gumbs A, Gagner M, Dakin G, et al. Sleeve gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg.2007; 17:962–9.

8. A Assalia, K Ueda, R Matteotti, F Cuenca-Abente, T Rogula, and M Gagner. Staple-line reinforcement withbovine pericardium in laparoscopic sleeve gastrectomy: experimental comparative study in pigs. Obes Surg. 2007; 17(2): 222-8.

9. Skrekas G, Lapatsanis D, Stafyla V, et al. One Year after Laparoscopic “Tight” Sleeve Gastrectomy: Technique and Outcome. Obes surg 2008, springer.

10. Dapri G, Vaz C, Cadière GB, et al: A prospective randomized study comparing two different techniques forlaparoscopic sleeve gastrectomy. Obesity Surgery. 2007; 17: 1435-1441.

11. Lee CM,   Cirangle PT, Jossart GH. Vertical gastrectomy for morbid obesity in 216 patients: report of two-year results. Surg Endosc. 2007; 21: 1810–1816.

12. Melissas J, Koukouraki S, Askoxylakis J, et al. Sleeve Gastrectomy – A Restrictive Procedure?Obesity Surgery. 2007; 17: 57-62

13. Hamoui N, Anthone GJ, MD; Kaufman HS. Sleeve Gastrectomy in the High-Risk Patient. Obesity Surgery.2006; 16: 1445-1449

14. Langer FB, Bohdjalian A, Felberbauer FX, et al. Does Gastric Dilatation Limit the Success of Sleeve Gastrectomyas a Sole Operation forMorbid Obesity? Obesity Surgery. 2006; 16: 166-171.

15. Quesada BM, Roff HE &KohanG, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy as an alternative to gastric bypass inpatients with multiple intraabdominal adhesions. OBES SURG.2008; 18: 566–568.

16. Baltasar A, Serra C, Pérez N. Re-Sleeve Gastrectomy et al.Obesity Surgery. 2006; 16: 1535-1538.

17. Cottam D, Qureshi FG, Mattar SG, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy as an initial weight-loss procedure forhigh-risk patients with morbid obesity. Surg Endosc. 2006; 20: 859– 863

18. Vidal J, Ibarzabal A, Nicolau J, et al. Short-term effects of sleeve gastrectomy on type 2 diabetes mellitus inseverely obese subjects. Obesity Surgery. 2007; 17: 1069-1074.

19. Silecchia G, Boru C, Pecchia A, et al. Effectiveness of laparoscopic sleeve gastrectomy (first stage ofbiliopancreatic diversion with duodenal switch) on co-morbidities in super-obese high- risk patients.Obesity Surgery.2006; 16: 1138-1144.

20. DePaula  AL, Macedo ALV, Rassi N, et al. Laparoscopic treatment of type 2diabetes mellitus for patients with a body mass index less than 35. Surg Endosc. 2008; 22:706–716.

21. Medhala (2008)

22. Till H, Blüher S, Hirsch W, et al. Efficacy of laparoscopic sleeve gastrectomy (lsg) as a stand-alonetechnique for children with morbid obesity. Obes Surg. 2008; Springer.

23. Buchwald H. Bariatric surgery for morbid obesity: Healthimplications for patients, health professionals andthird party payers. J Am Coll Surg 2005; 200: 593-603.

24. Marceau P, Cabanac M, Frankham PC et al. Accelerated satiation after the duodenal switch. SOARD 2005; 1:408-12.

25. Nguyen NT, Longoria M, Gelfand DV et al. Staged laparoscopic Roux-en-Y: a novel two- stage bariatric operationas an alternative in the super-obese with massively enlarged liver. Obes Surg 2005; 15: 1077-81.

26. Regan JP, Inabnet WB, Gagner M et al. Early experience with two-stage laparoscopic Roux- en-Y gastric bypassas an alternative in the super-super obese patient. Obes Surg 2003; 13: 861- 4.

27. Milone L, Strong V, Gagner M. Laparoscopic sleeve gastrectomy is superior to endoscopic intragastric balloonas a first stage procedure for super-obese patients (BMI ≥50). Obes Surg 2005; 15: 612-7.

28. Geloneze B, Tambascia MA, Pilla VF et al. Ghrelin: agut brain hormone: effect of gastric bypass surgery. ObesSurg 2003; 13: 17-23.

29. Langer FB, Reza Hoda MA, Bohdjalian A et al. Sleeve gastrectomy and gastric banding: effects on plasma ghrelin levels. Obes Surg 2005; 15: 1077-81.

30. Gagner M, Boza C. Laparoscopic duodenal switch for morbid obesity. Expert Rev Med Devices 2006; 3: 105-12.

31. Mognol P, Chosidow D, Marmuse JP. Laparoscopic sleeve gastrectomy as an initial bariatric operation forhigh-risk patients: initial results in 10 patients. Obes Surg 2005; 15: 1030-3.

32. Regan JP, Inabnet WB, Gagner M et al. Early experience with two-stage laparoscopic Roux- en-Y gastric bypassas an alternative in the super-super obese patient. Obes Surg 2003; 13: 861-4.

33. Gumbs AA, Gagner M. Dakin G. Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity. Obesity Surgery, 17, 962-969.

34. Baltasar A, Serra C, Perez N et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy: a multi-purpose bariatric operation.Obes Surg 2005; 15: 1124-8.

35. Bernante P, Foletto M, Busetto L. Feasibility of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy as a

Revision Procedure for Prior Laparoscopic Gastric Banding. Obesity Surgery. 2006; 16: 1327-1330.

Dr.  Mahmoud M. Abdul-Razek; M.Sc., FRCS (Ir., Ed.), FICS, MD. King AbdulazizSpecialized Hospital, Al-Taif, K.S.A.

Yorum yaz

Bitnami