Skip links

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Kaçakların Tedavisi

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Kaçakların Tedavisi

378 Hastalık Bir Seride Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatını Takibeden Stapler Hattı Kaçaklarının Tedavisi

Laparoskopik sleeve gastrektomi kilo kaybı ve eşlik eden yandaş hastalıklarda sağladığı etkinlikle giderek artan oranda kabul gören definitif bir bariatrik prosedürdür. Laparoskopik sleeve gastrektominin spesifik ve potansiyel olarak ciddi bir komplikasyonu stapler hattı kaçaklarıdır ve vakaların % 7’sinde görülebilir. Teknik hatalar, stapler hatlarının kesişmesi, kötü damarsal beslenme ve gastrik inflamasyon bu korkulan komplikasyonun altta yatan potansiyel oluşum mekanizmalarıdır. Henüz net tanımlanan koruyucu önlem yoktur.Bu çalışmanın amacı, laparoskopik sleeve sonrası stapler kaçaklarının oranını değerlendirmek ve tedavi seçeneklerini analiz etmektir. Bu amaçla Haziran 2005-Haziran 2011 arasında laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan 378 hasta (319 kadın, 59 erkek) değerlendirilmiştir.Bunlardan 287’si bariatrik cerrahi uzmanları, 91’i bariatrik cerrahi konsültanlarınca gerçekleştirilmiştir. 5 trokar tekniği kullanılmıştır. Mide büyük kurvaturunun mobilizasyonundan sonra antrumda 4.5 mm yüksekliğine sahip Endo-GIA 60 mm stapler ve diafragmatik krusa kadar mide gövdesi ve fundusta mide duvar kalınlığına bağlı olarak 3.5-4.5 mm stapler  kullanılarak mide rezeksiyonu gerçekleştirilmiştir.

Mide tüpünü kalibre etmek için 36 F buji kullanılmıştır. Stapler hattı sistematik olarak kontinü sütürle güçlendirilmiştir. Tüm hastalara proton pompa inhibitörleri ve tromboproflaksi içeren standart postoperatif bakım protokolü uygulanmıştır. Hastalar postoperatif 1. günden 15. güne kadar sıvı diyet almışlardır.

Sonuçlar:

Tüm vakalarda kardia düzeyinde olmak üzere 9 hastada (%2.38) stapler hattı kaçağı görülmüştür. İlk kaçak 131 sorunsuz vakadan sonra ortaya çıkmıştır. Şefler ve konsültanlar arasındaki fistül oran farkı 6/287 ile 3/91’dir. Demografik verilerde farklılık saptanmamıştır. Hastalar kombine laparoskopik (2), açık (1) eksplorasyon, drenaj ve endoskopik self-expandable kaplı stend, tek başına CT eşliğinde drenaj (2) veya tek başına stend (4) ile tedavi edilmiştir. Tıbbi destek total parenteral beslenme ve seçilmiş antibiotiklerden oluşmakta olup tüm hastalara başlanmıştır. Stapler kaçağı olan hastalarda yatış süresi ortalama 19 (3-56) gün (normalde ortalama 3 (3-5)), tekrar başvuru ve yatış oranları ortalama 2.85 (1-6) olup, bu da 29.28 ek yatış günü anlamına gelmektedir.

Ortalama yatış süresi tedavi modalitesine göre değişmekle birlikte; drenaj+stendde 41 gün, perkutan drenajda 18 gün, stendde 7 gündür. Kombine tedavi modaliteleri tüm vakalarda başarılı olmuş ve tüm hastalar takipte normal seyretmiştir.

Tartışma: Bu seride % 2.38 oranında gelişen stapler hattı kaçakları laparoskopik sleeve gastrektominin ciddi ve tahmin edilemeyen bir komplikasyonudur. Deneyimler endoskopik stend yerleştirmenin sleeve kaçaklarının tedavisinde anahtar yöntem olduğunu ve gerekirse diğer modalitelerle kombine edilmesinin uygun olacağını göstermektedir.

 

Yorum yaz

Bitnami